Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(20) (2021): Drapieżne tożsamości

Inność w sporze o gender. Analiza kulturoznawcza

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.20.5
Przesłane
2 listopada 2021
Opublikowane
01-04-2021

Abstrakt

Artykuł sytuuje się w obrębie kulturoznawstwa rozumianego jako opisywanie wartości i uczuć przejawiających się za pośrednictwem różnorakich ludzkich wytworów. Przeprowadzona analiza koncentruje się na kulturze, której trzonem jest pielęgnacja inności. Źródłami są przede wszystkim publikacje antygenderowe, dopełnione refleksją nad filozofią Slavoja Žižka oraz nad polską recepcją teorii queer. W tekście została postawiona teza, że wysoka ranga pary tożsame–inne jest w jakiejś mierze cechą wspólną zarówno strony antygenderowej (mężczyzna–kobieta), jak i queerowej (system–nienormatywność). 

Bibliografia

 1. Bachryj-Krzywaźnia M. 2016. „Był sobie gender…”. Kategoria gender w dyskursie „Gościa Niedzielnego” – analiza pola semantycznego i analiza aktantowa, „Politeja”, nr 4 (43), s. 346–362. doi: 10.12797/Politeja.13.2016.43.14.
 2. Bogusławski M.M. 2014. Po co gejowi normy?, „Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS”, nr 25, s. 94–109.
 3. Bortkiewicz P. 2014. Historia jednego wykładu, czyli gender zdemaskowany, Prohibita.
 4. Brzozowska D. 2014. Discussion on Gender in Polish Mass Media, „Medialingwistika” 1 (4), s. 45–52.
 5. Buczyńska-Garewicz H. 2003. Uczucia i rozum w świecie wartości, IFiS PAN.
 6. Butler J. 2008. Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, tłum. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 7. Butler J. 2011. Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?, tłum. A. Czarnacka, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 8. Duda M. 2016. Dogmat płci. Polska wojna z gender, Katedra.
 9. Dybel P. 2012. Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie, Universitas.
 10. Ewertowski S. 2008. Antagonizm i możliwość dialogu w europejskim sporze o płeć, „Teologia i Człowiek”, nr 11, s. 185–201.
 11. Florkowski R. 2015. Gender non grata, [w:] Genderowe filtry, red. D. Majka-Rostek, E. Banaszak, P. Czajkowski, Wydawnictwo Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 133–149.
 12. Grabowski M., Sztramski A. 2014. Tożsamość osobowa a tożsamość płciowa, [w:] Medyczne, bioetyczne, psychosocjologiczne i prawne aspekty tożsamości płci, red. W. Sinkiewicz, R. Grabowski, Dom Wydawniczy Margafsen, s. 49–72.
 13. Griffin G. 2001. Kooptacja czy transformacja? Woman’s i gender studies na świecie, tłum. A. Grzybek, „Katedra”, nr 3, s. 9–28.
 14. Janion M. 2001. Marzący: jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu, gdzie jest, [w:] taż, Prace wybrane, t. 3: Zło i fantazmaty, Universitas, s. 185–221.
 15. Jucewicz A., Machinek M., red. 2009. Idea gender jako wyzwanie dla teologii, Hosianum.
 16. Kasiak M. 2019. Gender w edukacyjnym, publicznym dyskursie Kościoła. Analiza Listu pasterskiego na Niedzielę Świętej Rodziny, „Edukacja”, nr 2, s. 291–311.
 17. Kępińska A. 2015. Listy o gender w przestrzeni publicznej na przełomie lat 2013 i 2014 – analiza językowa, „Studia Pragmalingwistyczne. Rocznik Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW”, s. 181–204.
 18. Kochanowski J. 2004. Fantazmat zróżNICowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów, Universitas.
 19. Kochanowski J. 2009. Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer, Wydawnictwo Wschód-Zachód.
 20. Kołakowska A. 2000. Brygady politycznej poprawności, „Rzeczpospolita” 29–30.01.2000, s. D3.
 21. Korolczuk E. 2014. “The War on Gender” from a Transnational Perspective – Lessons for Feminist Strategising. https://pl.boell.org/sites/default/files/uploads/2014/10/war_on_gender_korolczuk.pdf; dostęp: 15.06.2021.
 22. Kowalczyk I. 2001. Bezdomne w nauce – o trudnościach związanych z praktykowaniem badań z zakresu gender studies i queer theory, „Katedra”, nr 3, s. 37–52.
 23. Kováts E., Põim M., red. 2015. Gender as Symbolic Glue: The Position and the Role of the Conservative and Far Right Parties in the Anti-Gender Mobilizations in Europe, Foundation for European Progressive Studies.
 24. Kubica G. 2006. Tęczowa flaga przeciwko Wawelskiemu Smokowi. Kulturowa interpretacja konfliktu wokół krakowskiego Marszu dla Tolerancji, „Studia Socjologiczne” 4 (183), s. 69–106.
 25. Kuby G. 2013. Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności, tłum. D. Jankowska, J. Serafin, Homo Dei.
 26. Machinek M. 2009. Teologiczna antropologia w konfrontacji z ideą gender, [w:] Idea gender jako wyzwanie dla teologii, red. A. Jucewicz, M. Machinek, Hosianum, s. 99–116.
 27. Magdziak M., Stabrowski M. 2005. Przedmioty, preferencje, wartości, „Prace Kulturoznawcze” 9, s. 145–164.
 28. Mattei J.F. 2015. Wprowadzenie, [w:] Ch. Flavigny, Kłótnia o gender, tłum. K. Kubaszczyk, W drodze, s. 5–15.
 29. McCarthy A. 2016. Teoria gender: filozoficzne podstawy i społeczne konsekwencje, [w:] Gender – spojrzenie krytyczne, red. J. Jagiełło, D. Oko, tłum. M. Czarnik i in., Jedność, s. 65–80.
 30. Morciniec P. 2007. Płciowość w teorii gender – krytyka i bilans skutków, [w:] Miłość – płciowość – płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej, red. P. Morciniec, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, s. 117–130.
 31. Nowak A.W. 2020. „Dziecko poczęte” jako obiekt ontohegemoniczny. Obiekty, materialność i wizualizacja a procesy ustanawiania hegemonii, „AVANT” 11, nr 3, s. 1–26. doi: 10.26913/avant.2020.03.16.
 32. Nowak S. 2013. Seksualny kapitał. Wyobrażone wspólnoty smaku i medialne tożsamości polskich gejów, Universitas.
 33. Pankowska D. 2017. Czego można się dowiedzieć o gender z Internetu? Analiza dyskursu w tekstach dostępnych w sieci, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 25, s. 137–161.
 34. Parzych-Blakiewicz K. 2009. Aksjologiczna zasada dialogu małżeńskiego wobec przemian koncepcji małżeństwa, [w:] Idea gender jako wyzwanie dla teologii, red. A. Jucewicz, M. Machinek, Hosianum, s. 127–140.
 35. Peeters M.A. 2010. Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania, tłum. G. Grygiel, Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
 36. Peeters M.A. 2013. Gender – światowa norma polityczna i kulturowa, tłum. L. Woroniecki, Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
 37. Plata T. 2017. Pośmiertne życie romantyzmu, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
 38. Rawłuszko M. 2019. And if the Opponents of Gender Ideology Are Right? Gender Politics, Europeanization, and the Democratic Deficit, „Politics & Gender” 17, nr 2, s. 1–23. doi: 10.1017/S1743923X19000576.
 39. Rozmarynowska K. 2015. Inność jako źródło etyczności. Inspiracje ricoeurowskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 40. Ryś P.W. 2014. Antygenderowy katechizm, [w:] Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej, Krytyka Polityczna, s. 349–355.
 41. Rytel A. 2015a. Gra w etykiety: część pierwsza. Jak z feminizmu zrobiono genderyzm, „Studia Pragmalingwistyczne. Rocznik Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW”, s. 205–222.
 42. Rytel A. 2015b. Gra w etykiety: część druga. O sposobach usuwania nienawistnych etykiet przyklejonych do gender, „Studia Pragmalingwistyczne. Rocznik Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW”, s. 223–239.
 43. Scheler M. 1998. Ordo amoris, tłum. A. Węgrzecki, [w:] O miłości. Antologia, red. M. Grabowski, Wydawnictwo UMK, s. 13–47.
 44. Sikora T. 2012. „czymś innym niż…”: queer jako (antyliberalna) polityka pożądania i różnicy, [w:] Strategie queer. Od teorii do praktyki, red. M. Kłosowska, M. Drozdowski, A. Stasińska, Difin, s. 35–59.
 45. Stabrowski M. 2016. Świat według wartości w kazaniach jezuickich XVII wieku, Chronicon.
 46. Steczkowski P. 2019. Dopuszczalność krytyki ideologii gender w kontekście prawa do swobodnego pełnienia misji przez Kościół katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej, „Annales Canonici” 2 (15), s. 81–100.
 47. Strzemecki G. 2014. Gender – ideologia państwowa Rzeczypospolitej, [br. wyd.].
 48. Szewczyk R. 2009. Status prawny osoby „zmieniającej” płeć w dokumentach Unii Europejskiej i w nauczaniu Kościoła katolickiego, [w:] Idea gender jako wyzwanie dla teologii, red. A. Jucewicz, M. Machinek, Hosianum, s. 205–218.
 49. Waldenfels B. 2009. Podstawowe motywy fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek, Oficyna Naukowa.
 50. Zimniak-Hałajko M. 2016. Ciało i wspólnota. Wokół prawicowej wyobraźni, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 51. Žižek S. 2010. Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa, tłum. A. Górny, Wydawnictwo Literackie Muza.
 52. Žižek S. 2011. Carl Schmitt w czasach postpolityki, tłum. P. Płucienniak, [w:] Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, red. Ch. Mouffe, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 27–50

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.