Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

 • „Stan Rzeczy” znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2024 r. (20 punktów).
 • Czasopismo jest indeksowane w bazach Erih Plus, CEEOL, CEJSH, IC Journals Master List ICV 2020: 77.85).
 • Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.
 • Częstotliwość wydawania: 2 numery rocznie (półrocznik).
 • Wydawca: Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Partner wydawniczy: Wydawnictwo Campidoglio.
 • Numer ISSN: 2083-3059, e-ISSN: 2450-7504

 

Cele i zakres tematyczny pisma

„Stan Rzeczy” publikuje wyłącznie artykuły, które nie były wcześniej ogłoszone drukiem (wymóg nie dotyczy tłumaczeń oraz materiałów wizualnych). Przyjmujemy również recenzje książek zarówno polskich, jak i zagranicznych, opublikowanych w ciągu ostatnich 2 lat.

Celami czasopisma są (a) inicjowanie dyskusji na temat fundamentów nauk społecznych i humanistyki, (b) wypracowywanie oryginalnych pojęć teoretycznych i orientacji myślowych oraz (c) interpretacja nowych zjawisk społecznych i trendów intelektualnych, zwłaszcza w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Każdy numer pisma skupiony jest wokół konkretnego tematu. Nabór artykułów jest zawsze otwarty, a zaproszenia do składania tekstów publikowane są na stronie internetowej czasopisma. Informacje o numerach w przygotowaniu można znaleźć w zakładce Call for Papers.

Fundamenty

Celem utworzonego w 2011 roku przez Michała Łuczewskiego i jego redakcję pisma było otwieranie dyskusji w polu szeroko pojętych nauk społecznych i humanistyki. Nawet jeśli instytucjonalna afiliacja pisma (Instytut Socjologii UW, obecnie Wydział Socjologii) wyznaczyła jego osiowe zainteresowania, to „Stan Rzeczy” od początku przekraczał granice wąsko zakreślonych dyscyplin naukowych, publikując artykuły m.in. socjologów, filozofów, prawników, kulturoznawców, etnologów, ekonomistów, politologów, geografów, historyków i historyków sztuki. Podejście to kontynuuje redakcja kierowana przez Jakuba Motrenkę, starając się poszerzać grono autorów i czytelników oraz instytucjonalizując pracę pisma. „Stan Rzeczy” odwołuje się do chlubnej tradycji uprawiania socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, do krytycznego i zaangażowanego myślenia o społeczeństwie przy zachowaniu najwyższych rygorów naukowej dyscypliny.

Autorzy (i recenzenci) posiadają różne afiliacje dyscyplinarne, pochodzą z wielu ośrodków naukowych w Polsce i w Europie, reprezentują starsze, średnie i najmłodsze pokolenia badaczy oraz odmienne wrażliwości aksjologiczne i orientacje teoretyczne. Różnorodność nie jest jednak celem samym w sobie – w przekonaniu redakcji wszystkie różnice nie przekreślają fundamentalnej jedności, która charakteryzuje racjonalne badania w nauce i humanistyce.

Ambicją pisma jest swobodne poruszanie się między perspektywą badań szczegółowych i metarefleksji. Powrót do badania społeczeństwa jako całości, do opisywania i wyjaśniania zjawisk społecznych ze względu na nie same, nie zaś z uwagi na specjalizacje wyznaczone przez narzędzia badawcze lub historycznie utrwalone podziały między obszarami zainteresowań poszczególnych nauk. 

Co nas wyróżnia?

 • Tworzymy numery tematyczne.
 • Zapraszamy uznanych autorów.
 • Zapewniamy miejsce na rozbudowany dział recenzji książek (aktywnie poszukujemy przy tym recenzentów i książek wartych zrecenzowania).
 • Udostępniamy łamy dla polemik.
 • Tłumaczymy na język polski klasyczne dla humanistyki i nauk społecznych teksty.
 • Stosujemy wymagającą procedurę recenzowania tekstów (double blind, 90% recenzentów spoza Wydziału Socjologii UW)
 • Dbamy o redakcję językową, korektę i skład.
 • Zamawiamy okładki o wyróżniającej nas estetyce
 • Organizujemy spotkania wokół publikowanych tekstów oraz świeżo wydanych książek w różnych ośrodkach akademickich.

Metoda pracy

Każdy numer półrocznika składa się z rozpraw autorów zaproszonych przez redakcję, artykułów złożonych w odpowiedzi na call for papers oraz działu recenzji. Nawet kiedy część artykułów pochodzi z konferencji, to nabór jest zawsze otwarty, a wszystkie otrzymane teksty przechodzą standardowe recenzje zewnętrzne i surową ocenę redakcji. Pracę nad każdym numerem nadzoruje redaktor numeru, znawca danej dziedziny wiedzy, będący członkiem redakcji lub zaproszony przez redakcję do współpracy.

Redakcja pełni rolę organizatora procesu wydawniczego, ale przede wszystkim sprawuje funkcje merytoryczne, aktywnie uczestnicząc w kolejnych etapach pracy nad tekstami. Chcielibyśmy na stałe wprowadzić jako ostatni etap pracy nad tekstem seminaria dla autorów, aby poprzez konfrontację z innymi badaczami publikacja artykułu służyła naukowemu rozwojowi autora, a także budowaniu szerszej wspólnoty uczonych.

Tworzymy również numery anglojęzyczne, mobilizując międzynarodowe sieci badaczy i czyniąc współredaktorami numerów uczonych z zagranicy, co gwarantuje rzeczywistą widzialność międzynarodową pisma.

Zarysowany powyżej model wydawniczy sprawdza się. Redakcja z satysfakcją zauważa, że czasopismo staje się coraz bardziej rozpoznawalne (także zagranicą), a liczba zgłaszanych artykułów i recenzji, a także osób chętnych do współtworzenia numerów – rośnie. 

Pismo posiada stałe grono autorów, recenzentów i czytelników, w tym – wedle oceny redakcji – najwybitniejszych polskich uczonych w polu poruszanych w „Stanie Rzeczy” zagadnień. Pismo jest wytworem inkluzywnego środowiska uczonych współpracujących ze sobą przy różnych przedsięwzięciach – pragnie nawiązywać kontakty i pozyskiwać do współpracy nowych autorów z różnych ośrodków akademickich, krajowych i zagranicznych, oraz odkrywać nowe talenty.