Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Artykuł jest wyłącznym i oryginalnym dorobkiem autora oraz nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 • Tekst nie był wcześniej publikowany i nie uczestniczy aktualnie w żadnym innym postępowaniu wydawniczym.
 • Przypisy oraz bibliografia zostały sporządzone zgodnie z wymaganiami technicznymi czasopisma „Stan Rzeczy”.

Wytyczne dla autorów

Przyjmujemy artykuły o długości max. 30 000–60 000 znaków w języku polskim lub angielskim. Przed zgłoszeniem tekstu prosimy o przygotowanie pliku zgodnie z konwencją edytorską „Stanu Rzeczy”, opisaną poniżej.

Pobierz wytyczne dla autorów jako PDF.

Abstrakt i słowa kluczowe

Do każdego tekstu powinien być dołączony abstrakt w formie bezosobowej w wersji polsko- i anglojęzycznej (nie dłuższy niż 1000 znaków) oraz lista maksymalnie pięciu słów kluczowych.

Abstrakt powinien zwięźle przedstawiać:

 • cele autora tekstu – pytania, na które szukał odpowiedzi w trakcie badań (ang. research questions);

 • zastosowaną metodologię;

 • najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań/analizy.

Abstrakt powinien być zrozumiały niezależnie od samego artykułu, co oznacza, że nie powinien zawierać odwołań do ilustracji, tabel czy pozycji bibliograficznych z tekstu głównego, jako że w wielu bazach indeksujących czytelnik dysponuje wyłącznie abstraktem.

Biogram

Prosimy też o przesłanie biogramu, w którym powinny się znaleźć następujące informacje:

 • Imię i nazwisko

 • Afiliacja(e) instytucjonalna

 • Dziedziny badań, zainteresowań naukowych (nie więcej niż 3-4)

 • Ostatnie publikacje (nie więcej niż 4 pozycje)

 • Inne ważne informacje (funkcje, nagrody, stypendia itp.)

 • Numer ORCID oraz adres email

Prosimy, aby biogramy nie przekraczały długością 100 słów. Prosimy też o podanie adresu poczty elektronicznej, na który Czytelnicy mogliby przesyłać uwagi do artykułu.

Przykład: Jan Kowalski, adiunkt w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się metodologią socjologiczną, historią socjologii w Polsce. Ostatnio opublikował Historia socjologii w Polsce, Warszawa 2012. Autor licznych artykułów naukowych, które ukazały się m.in. w „Studiach Socjologicznych”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Socjologii Jakościowej”. Laureat stypendium X (2010) i Y (2011).

ORCID: https://orcid.org/XXXXX

E-mail: jan.kowalski@gmail.com

Przypisy i bibliografia

Prosimy o stosowanie przypisów nawiasowych w formie (Szczepański 1969: 35–37) oraz sporządzanie bibliografii według następującego wzoru:

Książka autorska:

Batniztky L. 2006. Leo Strauss and Emmanuel Levinas. Philosophy and the Politics of Revelation, Cambridge University Press.

Autor z redaktorem:

Benardete S. 2002. Encounters & Reflections. Conversations with Seth Benardete, red. R. Burger, The University of Chicago Press.

Praca zbiorowa pod redakcją:

Cropsey J., red. 1964. Ancients and Moderns. Essays on the Tradition of Political Philosophy in Honor of Leo Strauss, Basic Books.

Tłumaczenie:

Bloom A. 1997. Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Bieroń, Wydawnictwo „Zysk i S-ka”.

Lefort C. 1988. Democracy and Political Theory, tłum. B. Macey, University of Minnesota Press.

Artykuł (rozdział itp.) w książce pod redakcją:

Anastaplo G. 1999. Leo Strauss at the University of Chicago, [w:] Leo Strauss, the Straussians, and the American Regime, red. K.L. Deutsch, J.A. Murley, Rowman & LittleField Publishers, s. 3–31.

Artykuł w książce autorskiej (innego autora):

Bourdieu P. 1967. Postface, [w:] E. Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique, Editions de Minuit, s. 133–167.

Artykuł w książce autorskiej (tego samego autora) + wydawnictwo tomowe:

Warburg A. 2000. Mnemosyne. Einleitung, [w:] tegoż, Gesammelte Schriften, nr II.1: Der Bilderatlas Mnemosyne, red. M. Warnke, C. Brink, Akademie-Verlag, s. 3–6.

Artykuł w czasopiśmie:

Dannhauser W.J. 2007. Na powrót stać się naiwnym, tłum. P. Marczewski, „Przegląd Polityczny”, nr 84, s. 138–143.

Oznaczenie innego wydania/reprintu:

Leff G. 1958. Medieval Thought, Penguin. [II wyd. 1962.]

Książka napisana pod pseudonimem:

Paczkowski A. [Jakub Andrzejewski] 1986. Gomułka i inni. Dokumenty z Archiwum KC PZPR 1948–1982, Krąg.

Internet:

Butterworth Ch. 2010. Leo Strauss in His Own Write. A Scholar First and Foremost, http://www.bsos.umd.edu/gvpt/Theory/Transcript_Butterworth.pdf, dostęp: dd.mm.rrrr.

Źródła archiwalne:

Wzór przypisów dolnych w przypadku źródeł niepublikowanych jest następujący: nazwa archiwum (za pierwszym razem pełna nazwa, w następnych – skrót), nazwa zespołu archiwalnego, sygnatura (numer działu, księgi, poszytu, teczki), numer karty (strony): tytuł dokumentu.

Na przykład: Archiwum Akt Jawnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (AKPRM), Dokumenty Gabinetu Wicepremiera Leszka Balcerowicza (DGWLB), 2.10/1, k. 9, 10: Sprawy dotyczące reformy gospodarczej 1989–1990.

Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe oraz adresy email podawane przez użytkowników strony są wykorzystywane jedynie w celu prowadzenia i wydawania czasopisma „Stan Rzeczy”. Podane dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.