Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Zasady etyki

Obowiązki Autorów

Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w trosce o rzetelność naukową i przeciwdziałanie zjawiskom ghostwritingguest authorship prosimy o dołączenie oświadczenia, że praca jest wyłącznym i oryginalnym dorobkiem autora. Udział innych osób, które przyczyniły się do powstania tekstu musi być ujawniony i odnotowany. Autor zobowiązany jest do ujawnienia nazwisk i afiliacji współautorów tekstu oraz charakteru ich wkładu w przygotowanie publikacji.

Jeśli artykuł jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego, Autor zobowiązany jest podać informacje na temat źródeł finansowania projektu, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Obowiązki Redakcji

W żadnym wypadku Redakcja „Stanu Rzeczy” nie dopuszcza do publikacji tekstów, które nie spełniają standardów etycznych przyjętych w środowisku akademickim. Od 2023 r. wszystkie zgłoszenia przesyłane do czasopisma są weryfikowane pod kątem oryginalności za pomocą oprogramowania antyplagiatowego iThenticate.

Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności i nieuczciwości będą demaskowane. Redakcja zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji zarówno Autora artykułu, jak i instytucję, przy której jest on afiliowany.

W razie ujawnienia znaczących błędów w artykule już po jego wydrukowaniu, Redakcja zwróci się do Autora o dostarczenie sprostowania w celu opublikowania na łamach „Stanu Rzeczy”. Jest to wyraz dbałości Redakcji o wiarygodność czasopisma.

Obowiązki Recenzentów

Artykuły podlegają ocenie w trybie double-blind review, czyli obustronnie anonimowej recenzji. Aby zachować jej maksymalny obiektywizm, Redakcja współpracuje wyłącznie z recenzentami zewnętrznymi. Gdyby mimo to zachodził konflikt interesów z Autorem ocenianego tekstu, recenzent zobowiązany jest do powiadomienia Redakcji o tego rodzaju fakcie. Recenzenci są także zobligowani do zwrócenia uwagi Redakcji i Autorowi na istotne prace, które zostały pominięte w artykule, a mogą mieć wpływ na jego treść.

Teksty oceniane przez recenzentów winny być traktowane przez nich poufnie – ich treść może być wykorzystywana i cytowana jedynie za zgodą Autora. Ze swojej strony Redakcja zapewnia całkowitą anonimowość recenzentów podczas procesu oceny.

Pod koniec każdego roku, w celu ukazania rangi i różnorodności naukowców oraz instytucji zaangażowanych w pracę czasopisma, publikowane jest zestawienie wszystkich recenzentów współpracujących przy tworzeniu dwóch poprzednich numerów.