Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(21) (2021): Socjologia historyczna

Elity i lud, czyli długa pamięć dyskursu. Perspektywa historyczna w badaniach komunikacji publicznej

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.21.4
Przesłane
10 listopada 2021
Opublikowane
01-11-2021

Abstrakt

Celem artykułu jest nakreślenie miejsc wspólnych socjologii historycznej i analizy dyskursu. Polem, gdzie synergia obu podejść może być szczególnie cenna poznawczo, są komunikacyjne relacje polskich elit i ludu. Mimo historycznie zmiennych desygnatów pojęć ludu i elit dyskursywne sposoby odnoszenia się do siebie przedstawicieli tych kategorii wykazują dynamiczną ciągłość. Empiryczna część artykułu dotyczy praktyki komunikacyjnej obecnej w dyskursie elit liberalno-lewicowych, tj. mówienia w imieniu i na rzecz tzw. klas ludowych, wprowadzania i zapośredniczania ich głosu w debacie publicznej, i jej historycznych prefiguracji. Współczesna realizacja tej praktyki została przedstawiona na przykładzie analizy audycji Świat się chwieje Grzegorza Sroczyńskiego w radio TOK FM, pt. Profesorka, nauczycielka i elektromonter – wszyscy pracujemy na taśmie, wszyscy przykręcamy śrubki z 1 listopada 2020 r.

Bibliografia

 1. Aksamit B., Bartecka M., Ledóchowski F. 2015. Hrabia i chłopka kłócą się o Polskę, „Duży Format”, 22.07.2015. https://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,18404552,hrabia-i-chlopka-kloca-sie-o-polske-rozmowa-o-filmieniepamiec.html; dostęp: 14.05.2021.
 2. Bevir M. 1996. Ideology as Distorted Belief, „Journal of Political Ideologies”, vol. 1, no. 2, s. 107–122.
 3. Bourdieu P. 1986. The Forms of Capital, [w:] Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, red. J.G. Richardson, Greenwood Press, s. 241–258.
 4. Breżniew L. 1981. Referat sprawozdawczy KC KPZR na XXVI Zjazd wygłoszony przez sekretarza generalnego KC KPZR Leonida Breżniewa, 23 lutego 1981 r., tłum. zbiorowe, Książka i Wiedza.
 5. Burke P. 1980. Sociology and History, Allen & Unwin.
 6. Chałasiński J. 1938. Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce, Państwowy Instytut Kultury Wsi – Spółdzielnia Wydawnicza „Pomoc Oświatowa”.
 7. Chałasiński J. 1946. Społeczna genealogia inteligencji polskiej. T. 1–4, Czytelnik.
 8. Ciołkiewicz P. 2014. Instrumentalizacja wiedz y eksperckiej w dyskursie publicznym. Prz ypadek telewiz yjnej rozmowy o stenogramach, [w:] Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, red. M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J. Stachowiak, Wydawnictwo Akademickie Sedno, s. 146–172.
 9. Czyżewski M. 1997. Historia nieudanej ceremonii. Dyskusja radiowa „Cena wolności – analiza przypadku”, [w:] Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Wyd. Aureus, s. 254–292.
 10. Czyżewski M., Franczak K., Nowicka M., Stachowiak J. 2014. Wprowadzenie, [w:] Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, red. M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J. Stachowiak, Wydawnictwo Akademickie Sedno, s. 7–20.
 11. Dijk T.A. van. 1993. Elite Discourse and Racism, Sage.
 12. Dijk T.A. van. 2002. Discourse, Ideolog y and Context, „Folia Linguistica”, vol. 35, no. 1–2, s. 11–40.
 13. Dworkin R. 2006. Is Democracy Possible Here? Principles for a New Political Debate, Princeton University Press.
 14. Fallaci O. 2012. Lech Wałęsa, [w:] tejże, Wywiad z władzą, tłum. H. Borkowska, Świat Książki, s. 418–439.
 15. Foucault M. 2002. Porządek dyskursu, tłum. M. Kozłowski, słowo/obraz terytoria.
 16. Friszke A. 2003. Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989, Iskry.
 17. Gdula M. 2018. Nowy autorytaryzm, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 18. Goffman E. 1981. Forms of Talk, University of Pennsylvania Press.
 19. Goffman E. 2010. Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, tłum. S. Burdziej, Nomos.
 20. Gospodarczyk M., Kożuchowski Ł. 2021. Nowa ludowa historia. Charakterystyka i społeczno-polityczne korzenie współczesnych narracji o historii chłopów polskich, „Studia Socjologiczne”, nr 2(241), s. 177–198.
 21. Headland T.N., Pike K.L., Harris M., red. 1990. Emics and Etics: The Insider/Outsider Debate, Sage.
 22. Jasiecki K. 2002. Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu, Wydawnictwo IFiS PAN.
 23. Jedlicki J. 1968. Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu, PWN.
 24. Kenney P. 2015. Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945– 1950, tłum. A. Dzierzgowska, W.A.B.
 25. Kizwalter T. 2020. Polska nowoczesność. Genealogia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 26. Kokemohr R., Koller H.Ch., red. 1996. „Jeder Deutsche kann das verstehen”. Probleme im interkulturellen Arbeitsgespräch, Deutscher Studien Verlag.
 27. Kolasa-Nowak A. 2001. Socjolog w badaniu przeszłości. Koncepcja socjologii historycznej Charlesa Tilly’ego, Wydawnictwo UMCS.
 28. Kolasa-Nowak A. 2010. Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych, Wydawnictwo UMCS.
 29. Krzyżanowska N. 2021. Społeczne konstruowanie macierz yństwa w dyskursach polskiej sfery publicznej (w druku).
 30. Krzyżanowski M. 2020. Discursive Shifts and the Normalisation of Racism: Imaginaries of Immigration, Moral Panics and the Discourse of Contemporary RightWing Populism, „Social Semiotics”, vol. 30, no. 4, s. 503–527.
 31. Kula W., Leskiewiczowa J., red. 1979. Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815–1864, Ossolineum.
 32. Leskiewiczowa J., red. 1982. Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. T. 7: Studia o grupach elitarnych, PWN.
 33. Leszczyński A. 2020. Ludowa historia Polski, W.A.B.
 34. Linkiewicz O. 2018. Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międz ywojennym, Universitas.
 35. Łuczewski M. 2012. Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Wydawnictwo Naukowe UMK.
 36. Mannheim K. 2003. The Democratization of Culture, [w:] tegoż, Essays on the Sociology of Culture, Routledge, s. 171–246.
 37. Marzec W. 2016. Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Universitas.
 38. McCall G.J., Simmons J.L. 1974. Identities and Interactions: an Examination of Human Associations in Everyday Life, Free Press.
 39. Modzelewski K. 2013. Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, Iskry.
 40. Moore B. 1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Beacon Press.
 41. Nowicka-Franczak M. 2018. Democratization of Public Debate in Poland: A Crisis of Intellectuals?, „Societas/Communitas”, vol. 26, nos. 2–3, s. 119–144.
 42. Nowicka-Franczak M. 2020. Od zsz ywania do roz prucia i z powrotem. Wymiary i wzory debaty publicznej we współczesnej Polsce, [w:] Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty, red. J. Arcimowicz, K. Gadowska, Instytut Spraw Publicznych, s. 305–336.
 43. Pobłocki K. 2021. Chamstwo, Czarne.
 44. Porter-Szűcs B. 2021. Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii, tłum. A. Dzierzgowska, J. Dzierzgowski, Wydawnictwo Filtry.
 45. Radziwiłł M. 2021. Radziwiłł do Twardocha. Zaliczanie potomków wyzyskiwaczy do klasy wyz yskiwacz y to marksizm genetyczny, „Duży Format”, 9.03.2021. https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,26864035,radziwill-do-twardocha-zaliczanie-potomkow-wyzyskiwaczy-do.html; dostęp: 14.05.2021.
 46. Rauszer M. 2020. Bękarty pańszcz yzny. Historia buntów chłopskich, Wyd. RM.
 47. Reisigl M., Wodak R. 2009. The Discourse-Historical Approach, [w:] Methods of Critical Discourse Analysis, red. R. Wodak, M. Meyer, Sage, s. 87–121.
 48. Skarżyńska K. 2020. My. Portret psychologiczno-społeczny Polaków z polityką w tle, Scholar.
 49. Skórzyńska A. 2020. Strukturalne przeobrażenia mas ludowych. Zmiana kulturowa jako ślepe pole teorii modernizacji, „Władza Sądzenia”, nr 19, s. 55–73.
 50. Smith D. 1991. The Rise of Historical Sociology, Temple University Press.
 51. Sosnowska A. 2004. Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947–1994), Wydawnictwo Trio.
 52. Thompson E.P. 1963. The Making of the English Working Class, Pantheon Books.
 53. Tilly Ch. 1964. The Vendee: A Sociological Analysis of the Counterrevolution of 1793, Harvard University Press.
 54. Tilly Ch. 1984. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, Russell Sage Foundation.
 55. Twardoch S. 2021a. Jestem potomkiem niewolników, „Duży Format”, 28.02.2021. https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,26826334,jestempotomkiem-niewolnikow-twardoch.html; dostęp: 14.05.2021.
 56. Twardoch S. 2021b. Radziwiłł moim felietonem się zdziwił, „Duży Format”, 12.03.2021. https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,26868363,radziwill-moim-felietonem-sie-zdziwil-twardoch.html; dostęp: 14.05.2021.
 57. Turkowski A. 2020. Zmagania na peryferiach. Elity III RP o Rosji, Scholar.
 58. Wodak R. 2008. Dyskurs populistyczny. Retoryka wykluczenia a gatunki języka pisanego, [w:] Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Universitas, s. 185–213.
 59. Wróblewski M. 2016. Hegemonia i władza. Filozofia polityczna Antoniego Gramsciego i jej współczesne kontynuacje, Wydawnictwo Naukowe UMK.
 60. Wyczański A. 1977. Uwarstwienie społeczne w Polsce XVI wieku. Studia, Ossolineum.
 61. Zarycki T. 2008. Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 62. Zarycki T. 2015a. Modernizacja kulturowa i psychologiczna jako ideologia inteligenckiej hegemonii, „Przegląd Socjologiczny”, t. 64, z. 2, s. 45–68.
 63. Zarycki T. 2015b. Pan. Jak chłop z panem – inteligenckie spory o spuściznę pańszczyzny w Polsce, „Res Publica Nowa”, nr 4(222), s. 28–31.
 64. Zarycki T., Warczok T. 2014. Hegemonia inteligencka. Kapitał kulturowy we współczesnym polskim polu władzy – perspektywa „długiego trwania”, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 27–49.
 65. Zarycki T., Warczok T. 2020. The Social Construction of Historical Traumas: The Polish Experience of the Uses of History in an Intelligentsia-Dominated Polity,
 66. „European Review”, vol. 28, no. 6, s. 911–931.
 67. Zysiak A. 2016. Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Nomos.
 68. Żarnowski J. 1973. Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, PWN.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.