Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(10) (2016): Wędrujące pojęcia

Wobec dogmatyzmu. Zachodni marksizm, „The Making of the English Working Class” i komunistyczne historiografie w NRD, Czechosłowacji i Polsce 1948–1990

 • Rudolf Kučera
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.10.10
Opublikowane
1. 04. 2016

Abstrakt

Mimo zawrotnej kariery książki E.P. Thompsona The Making of the English Working Class (1963) poza Wielką Brytanią, recepcja Thompsonowskich kategorii i koncepcji – czy też, szerzej, zachodniej myśli marksistowskiej – w krajach byłego bloku wschodniego pozostaje zagadnieniem wciąż mało znanym. Tematem artykułu są reakcje historyków z NRD, Polski i Czechosłowacji na próby podważenia oficjalnego stanowiska marksistowskiej ortodoksji. Na przykładzie pracy Thompsona autor omawia zarówno recepcję zachodnich inspiracji za żelazną kurtyną, jak i jej brak. Umieszczając ten wycinek historii historiografii w szerszym kontekście zmieniającego się krajobrazu politycznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej po drugiej wojnie światowej, tekst wskazuje na paradoksy powojennego krążenia idei.

Bibliografia

 1. Acta Persecutionis. A Document from Czechoslovakia Presented to the XIVth International Congresses of Historical Sciences. 1975.
 2. Asal S., Schlak S., red. 2009. Was war Bielefeld? Eine ideengeschichtliche Nachfrage, Wallstein Verlag.
 3. Berg M. 2015. East-West Dialogues: Economic Historians, the Cold War, and Détente, „The Journal of Modern History”, nr 87(1), s. 36–71.
 4. Berger S. 2002. National Paradigm and Legitimacy: Uses of Academic History Writing in the 1960s’, [w:] The Workers’ and Peasants’ State: Communism and Society in East Germany under Ulbricht 1945–1971, red. P. Major, J. Osmond, Manchester University Press, s. 244–261.
 5. Berger S., Lorenz Ch., red. 2010. Nationalizing the Past: Historians as Nation Builders in Modern Europe, Palgrave Macmillan.
 6. Chakrabarty D. 2011. Prowincjonalizacja Europy: myśl postkolonialna i różnica historyczna, tłum. D. Kołodziejczyk, T. Dobrogoszcz, E. Domańska. Wydawnictwo Poznańskie.
 7. Connelly J. 2000. Captive University. The Sovietization of East German, Czech and Polish Higher Education, The University of North Carolina Press.
 8. Eley G. 2005. A Crooked Line. From Cultural History to the History of Society, The University of Michigan Press.
 9. Fried V. 1953. O pracích k nejnovějším dějinám britského dělnického hnutí, „Československý časopis historický”, nr 1, s. 565–567.
 10. Górny M. 2007. Przede wszystkim ma być naród: marksistowskie historiografie w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo TRIO.
 11. Górny M. 2008. Die Geschichtswissenschaften in der Volksrepublik Polen, der DDR und der Tschechoslowakei im Vergleich, [w:] Bohumil Jiroušek i in., Proměny diskursu české marxistické historiografie, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, s. 43–64.
 12. Hadler F. 1999. Századok – Kwartalnik Historyczny – Český časopis historický. Drei konstanten Ostmitteleuropäischer Historiographie, [w:] Historische Zeitschriften im internationalen Vergleich, red. M. Middell, Akademische Verlagsanstalt, s. 145–161.
 13. Hilton R.H., Fagan H. 1952. Anglické povstání roku 1381, tłum. J. Polišenský, Rovnost.
 14. Hitzer B., Welskopp T., red. 2010. Die Bielefelder Sozialgeschichte. Klassische Texte zu einem geschichtswissenschaftlichen Programm und seinen Kontroversen, Transcript Verlag.
 15. Hobsbawm E.J. 1956. Wohin gehen die englischen Historiker?, „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft”, nr 4, s. 950–963.
 16. Hobsbawm E.J. 1962. Sozialrebellen. Archaische Sozialbewegungen im 19. und 20. Jahrhundert, tłum. R. Müller-Isenburg, C.B. Hyams Focus.
 17. Hobsbawm E.J. 2002. Interesting Times: A Twentieth Century Life, Abacus.
 18. Hobsbawm E.J. 2013. Wiek rewolucji: 1789–1848, tłum. M. Starnawski, K. Gawlicz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 19. Iggers G.G., Wang Q.E. 2008. A Global History of Modern Historiography, Cambridge University Press.
 20. „International Review of Social History”. 2016. Nr 61(1).
 21. Jedlicki J. 1966. Recenzja pracy E.J. Hobsbawma Wiek Rewolucji. Europa 1789–1848, „Kwartalnik Historyczny”, nr 73(1), s. 195–198.
 22. Jiroušek B., red. 2006. Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd (Czech and Czechoslovak Participation in International Congresses of Historical Sciences), Jihočeská Univerzita.
 23. Katz H. 1964. Recenzja The Making of the English Working Class E.P. Thompsona, „Przegląd Historyczny”, nr 59, s. 698–701.
 24. Klíma A. 1968. Die Entstehung der Arbeiterklasse und die Anfänge der Arbeiterbewegung in Böhmen, [w:] Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Probleme der Frühen Industrialisierung, W. Fischer, Colloquium-Verlag, s. 434–448.
 25. Kocka J. 1980. Sozialstruktur und Arbeiterbewegung: die Entstehung des Leipziger Proletariats, „Archiv für Sozialgeschichte”, nr 20, s. 584–592.
 26. Kolář P. 2010. Rewriting National History in Post War Central Europe: Marxist Syntheses of Austrian and Czechoslovak History as New National Master Narratives, [w:] Nationalizing the Past: Historians as nation builders in modern Europe, red. S. Berger, Ch. Lorenz, Palgrave Macmillan, s. 319–340.
 27. Kopeček M. 2012. Historical Studies of Nation-Building and the Concept of Socialist Patriotism in East-Central Europe 1956–1970, [w:] Historische Nationsforschung im geteilten Europa 1945–1989, red. P. Kolář, M. Řezník, Böhlau, s. 121–136.
 28. Konrad H., red. 1982. Die internationale Gewerkschaftsbewegung zwischen den beiden Weltkriegen. Soziale Prozesse der Entwicklung der Arbeiterklasse im 19. Jahrhundert (Bibliographie, Historiographie, Methodologie), Europaverlag.
 29. Konrad H., red. 1989. Probleme der Herausbildung und politischen Formierung der Arbeiterklasse. Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung, 24. Linzer Konferenz 1988, Europaverlag.
 30. Kořalka J. 1956. Vznik socialistického dělnického hnutí na Liberecku, Krajské nakladatelství.
 31. Kořalka J. 1986. Arbeiteremanzipation und Bildung in einer aufsteigenden Nationalgesellschaft: Das Beispiel Böhmens, [w:] Arbeiter und Bürger im 19. Jahrhundert. Varianten ihres Verhältnisses im Europäischen Vergleich, red. J. Kocka, E. Müller-Luckner, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, s. 65–74.
 32. Kořalka J. 1992. Historiography of the Countries of Eastern Europe: Czechoslovakia, „The American Historical Review”, t. 97, nr 4, s. 1026–1040.
 33. Kross E. 1990. Recenzja The Making E.P. Thompsona, „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft”, nr 38, s. 367–368.
 34. Kowalczuk I.S. 1997. Legitimation eines neuen Staates. Parteiarbeiter an der historischen Front. Geschichtswissenschaft in der SBZ/DDR 1945–1961, Links.
 35. Kučera R. 2016. Facing Marxist Orthodoxy: Western Marxism, „The Making”, and the Communist Historiographies of Czechoslovakia and Poland 1948–1990, „International Review of History”, nr 60(4), s. 35–50.
 36. Kuczynski J. 1964. Darstellung der Lage der Arbeiter in England von 1760 bis 1832, Akademie Verlag.
 37. Kuczynski J. 1967. Das Entstehen der Arbeiterklasse, Kindler.
 38. Kula W. 1962. Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego: próba modelu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 39. Lenger F. 2010. Historische Sozialwissenschaft: Aufbruch oder Sackgasse?, [w:] Geschichtswissenschaft im Geist der Demokratie. Wolfgang J. Mommsen und seine Generation, red. Ch. Cornelißen, De Gruyter, s. 115–132.
 40. Lindenberger T. 2003 Empirisches Idiom und deutsches Unverständnis: Anmerkungen zur westdeutschen Rezeption von E.P. Thompsons „The Making of the English Working Class“, [w:] Historikerdialoge. Geschichte, Mythos und Gedächtnis im deutsch-britischen kulturellen Austausch 1750–2000, red. S. Berger, P. Lambert, P. Schumann, Vandenhoeck & Ruprecht, s. 439–456.
 41. Markow W. 1965. Recenzja Erica J. Hobsbawma, Sozialrebellen. Archaische Sozialbewegungen im 19. und 20. Jahrhundert, „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft”, nr 13.
 42. Middell M. 1999. Autoren und Inhalte: die „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft” 1953–1989, [w:] Historische Zeitschriften im internationalen Vergleich, red. M. Middell, Akademische Verlagsanstalt, s. 235–295.
 43. Missalowa G. 1967. Studia nad powstaniem Łódzkiego Okręgu Przemysłowego 1815–1870, t. II: Klasa robotnicza, Wydawnictwo Łódzkie.
 44. Molenda J. 1991. The Formation of National Consciousness of the Polish Peasants and the Part They Played in the Regaining of Independence by Poland, „Acta Poloniae Historica”, nr 63/64, s. 121–148.
 45. Myška M., Novotný K. 1961. Přehled literatury o dějinách průmyslu a dělnické třídy v českých zemích za léta 1956–1959, Slezský ústav ČSAV.
 46. Pleskot P. 2010. Intelektualni sąsiedzi. Kontakty historyków polskich ze środowiskiem Annales 1945–1989, Instytut Pamięci Narodowej.
 47. Pokorný J., Velek L., Velková A., red. 2007. Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století. Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám/ Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Festschrift für Jiří Kořalka zum 75. Geburtstag, Karolinum.
 48. Polišenský J. 1963. Recenzja The Age of Revolution. Europe 1789–1848 Erica Hobsbawma, „Československý časopis historický”, nr 11, s. 705.
 49. Polišenský J. 2001. Historik v měnícím se světě, Karolinum.
 50. Purš J. 1964. Notatki o En Angleterre: révolution industrielle i The Nineteenth Century London Market Erica Hobsbawma, „Československý časopis historický”, nr 12, s. 776, 779.
 51. Purš J. 1986. Changes in the Standard of Living and Nutrition of the Working Class in the Czech Lands. Published on the Occassion of the IXth International Economic History Congress in Bern 1986, Institute of Czechoslovak and World History of the Czechoslovak Academy of Sciences.
 52. Reulecke J., Friedemann P. 1990. Die Historiographie der DDR und die Deutsche Arbeiterbewegung. Zur Entwicklung des Forschungsschwerpunktes der marxistisch- leninistischen Geschichtsschreibung, [w:] Geschichtswissenschaft in der DDR, red. A. Fischer, G. Heydemann, Duncker & Humblot, s. 519–554.
 53. Sabrow M. 1995. Parteiliches Wissenschaftsideal und historische Forschungspraxis. Überlegungen zum Akademie-Institut für Geschichte (1956-1989), [w:] Historische Forschung und sozialistische Diktatur. Beiträge zur Geschichtswissenschaft der DDR, red. M. Sabrow, P. Walther, Leipziger Universitätsverlag, s. 195–225.
 54. Sabrow M. 1999. Klio mit dem Januskopf. Die „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft”, [w:] Historische Zeitschriften im internationalen Vergleich, red. M. Middell, Akademische Verlagsanstalt, s. 297–330.
 55. Sabrow M. 2001a. Confrontation and Co-operation. Relations between the Two German Historiographies, [w:] The Divided Past: Rewriting Post-War German History, red. Ch. Kleßmann, Berg, s. 127–147.
 56. Sabrow M. 2001b. Das Diktat des Konsenses. Geschichtswissenschaft in der DDR 1949–1969, Oldenbourg.
 57. Schmidt-Hartmann E. 1988. Forty Years of Historiography under Socialism in Czechoslovakia, „Bohemia”, t. 29, nr 2, s. 300–324.
 58. Scott J.C. 1976. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia, Yale University Press.
 59. Soboul A. 1963. Vom Ancien Régime zum Kaiserreich. Das Nationale Problem und die sozialen Verhältnisse im Zeitalter der bürgerlichen Revolution in Frankreich, „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft”, nr 14, s. 881–901.
 60. Soboul A. 1966. Opis i miara w historii społecznej, tłum. M. Senkowska-Gluck, „Kwartalnik Historyczny”, r. 73, nr 2, s. 277–290.
 61. Sommer V. 2001. Angažované dějepisectví. Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950–1970), Nakladatelství Lidové Noviny.
 62. Sosnowska A. 2004. Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947–1994), Wydawnictwo Trio.
 63. Stibbe M. 2013. Reactions from the other Germany: The Fischer Controversy in the German Democratic Republic, „Journal of Contemporary History”, nr 48, s. 315–332.
 64. Svidžkov D. 2006. Das Zeitalter der Intelligenz. Zur vergleichenden Geschichte der Gebildeten in Europa, Vandenhoeck & Ruprecht.
 65. Thompson E.P. 1963. The Making of the English Working Class, Vintage.
 66. Thompson E.P. 1987. Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse, Suhrkamp Verlag.
 67. Topolski J. 1992. Polish Historians and Marxism after the World War II, „Studies in Soviet Thought”, t. 43, nr 2, s. 169–183.
 68. Voříšek M. 2012. The Reform Generation: 1960s Czechoslovak Sociolog y from a Comparative Perspective, Kalich.
 69. Woolf D. 2011. A Global History of History, Cambridge University Press.
 70. Zahorski A. 1964. Trzy Syntezy Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Albert Mathiez, Georges Lefebvre, Albert Soboul, „Przegląd Historyczny”, nr 59, s. 22–45.
 71. Zahorski A. 1965. Recenzje Précis d´histoire de la Revolution Francaise (Paryż, 1962) i La Revolution Française, Éditions sociales (Paryż, 1965) Alberta Soboula, „Kwartalnik Historiczny”, nr 87, s. 979–980.
 72. Zwahr H. 1978. Zur Konstituierung des Proletariats als Klasse. Strukturuntersuchung über das Leipziger Proletariat während der industriellen Revolution, Akademie-Verlag.
 73. Żarnowska A. 1974. Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870–1914, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 74. Żarnowska A. 1982. Soziale Prozesse der Entwicklung der Arbeiterklasse an der Wende 19. Und 20. Jahrhundert – die polnische Historiographie, [w:] Die internationale Gewerkschaftsbewegung zwischen den beiden Weltkriegen. Soziale Prozesse der Entwicklung der Arbeiterklasse im 19. Jahrhundert (Bibliographie, Historiographie, Methodologie), red. H. Konrad, Europaverlag, s. 417–425.
 75. Żarnowska A. 1993. Geschichte der Arbeiterklasse und der Arbeiterbewegung. Eine Umschau der Forschungsproblematik im letzten Jahrzehnt, „Mitteilungsblatt zur Erforschung der Europäischen Arbeiterbewegung”, nr 13, s. 4–40.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne