Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(2) (2012): Jak odnieść sukces w nauce?

Andrzej Walicki. „Filozofia polskiego romantyzmu”

 • Michał Sokulski
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.2.11
Opublikowane
1. 04. 2012

Bibliografia

 1. Augustyn, Leszek. 2009. Historia idei a philosophia perennis. Isaiah Berlin i Andrzej Walicki wobec rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego. W: J. Dobieszewski, J. Skoczyński, M. Bohun (red.). Wokół Andrzeja Walickiego. Almanach myśli rosyjskiej. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 109–122.
 2. Bartnik, Czesław. 1999. Teologia narodu. Częstochowa: Wydawnictwo Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.
 3. Bartula, Piotr. 2006. Jako w niebie tak i na ziemi. August Cieszkowski redivivus. Kraków: Ksiegarnia Akademicka.
 4. Bartyzel, Jacek. http://metapedia.konserwatyzm.pl/wiki/Mesjanizm; dostęp: 12.01.2011.
 5. Braun, Jerzy. 1938. Zagadka dziejowa Polski. Próba historiozofii. Warszawa: Bilblioteka Zet.
 6. Chrzanowski, Ignacy. 1930. Czem był Wirgiljusz dla Polaków po utracie niepodległości? Kraków: W. L. Anczyc i Spółka.
 7. Chrzanowski, Ignacy. 1931. Uwagi o monografji Józefa Ujejskiego: „Dzieje polskiego mesjanizmu”. „Przegląd Współczesny” 111, s. 33–46.
 8. Chrzanowski, Ignacy. 2003. Romantyzm jako czynnik rozwoju narodowości w Polsce. Odczyt publiczny 10 grudnia 1933 roku. W: Tenże. Pisma wybrane. Z.J. Nowak, Z. Starnawski (oprac.). Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 240–256.
 9. Dopart, Bogusław. 2002. Poemat profetyczny. O Dziadach drezdeńskich Adama Mickiewicza. Kraków: Księgarnia Akademicka. Dopart, Bogusław. 2003. Adam Mickiewicz. W: A. Skoczek. Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. 5, cz. 1. Romantyzm. Bochnia–Kraków: SMS, s. 271–347.
 10. Garewicz, Jan. 1971. Głos w dyskusji nad książką Walickiego Filozofia a mesjanizm. „Pamiętnik Literacki” 4, s. 317–318.
 11. Jakubowski, Marek. 1989. Czyn, przyszłość, naród. Poglądy filozoficzne Augusta Cieszkowskiego. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 12. Janion, Maria. 1971. Głos w dyskusji nad książką Walickiego Filozofia a mesjanizm. „Pamiętnik Literacki” 4, s. 312–316.
 13. Janion, Maria, Żmigrodzka, Maria. 1979. Romantyzm i historia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 14. Jarecki, Kazimierz. 1904. Idee historyozoficzne Woronicza a Mesyanizm polski. Osobna odbitka z „Pamiętnika Literackiego”. Lwów: Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza, s. 1–20.
 15. Kleiner, Juliusz. 1948. Mickiewicz. Dzieje Konrada. T. 2, cz. 2. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 16. Kleiner, Juliusz. 1998. Mesjanizm narodowy w systemie Krasińskiego. W: Tenże. Zygmunt Krasiński. Studia. J. Starnawski (oprac.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 231–264.
 17. Koehler, Krzysztof. 2006–2007. Mesjanizm sarmacki wobec polskiego mesjanizmu romantycznego. Próba charakterystyki zjawiska. „Teologia Polityczna” 4, s. 262–268.
 18. Kroński, Tadeusz. 1957. Reakcja mesjanistyczna i katolicka w Polsce połowy XIX wieku. W: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. 3. B. Baczko, N. Assorodobraj (red.). Warszawa: Książka i Wiedza, s. 271–304.
 19. Kroński, Tadeusz. 1960. Filozofia mesjanistyczna i katolicka w Polsce połowy XIX wieku. W: Tenże. Rozważania wokół Hegla. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 157–227.
 20. Kubski, Grzegorz. 1995. Królestwo Boże w romantycznych interpretacjach. August Cieszkowski. Walerian Serwatowski. Poznań: WAM.
 21. Kuziak, Michał. 2007. O prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.
 22. Lutosławski, Wincenty. 1939. Posłannictwo narodu polskiego. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”.
 23. Łagowski, Bronisław. 2008. Walicki i sarmackie omamy. „Tygodnik Powszechny” 25, s. 21–23.
 24. Łyko, Zachariasz. 1979. Geneza współczesnego adwentyzmu. Warszawa: „Znaki Czasu”. Michalski, Mirosław. 2009. Mesjanizm w polskiej filozofii i literaturze w latach 1831–1863. Toruń: Parafia Polskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Toruniu.
 25. Obremski, Krzysztof. 2004. Dwa mesjanizmy: sarmackie przedmurze i romantyczny „naród umęczony” („Psalmodia” – „Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego”). „Przegląd Humanistyczny” 4, s. 49–59.
 26. Pieróg, Stanisław. 1996. Modlitwa jako ideologia. Próba interpretacji Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego. W: B. Skarga, S. Pieróg (red.). August Cieszkowski. W setną rocznicę śmierci. Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 115–126.
 27. Pigoń, Stanisław. 1984. U kolebki polskiej poezji mesjanistycznej (Proroctwo ks. Marka). W: Tenże. Poprzez stulecia. Studia z dziejów literatury i kultury. J. Maślanka (oprac.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 68–100.
 28. Ruszkowski, Janusz. 1996. Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata. Studium romantycznego millenaryzmu. Wrocław: Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej.
 29. Salij, Jacek. 1983. Biblijna idea męczeństwa w III części Dziadów. W: Tenże. Rozpacz pokonana. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”, s. 155–172.
 30. Salij, Jacek. 2001. Złe i dobre strony polskiego mesjanizmu. W: Tenże. Świadkowie cierpienia. Kraków: Wydawnictwo „M”, s. 93–103.
 31. Sikora, Adam. 1967. Posłannicy słowa. Hoene-Wroński – Towiański – Mickiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 32. Sitek, Ryszard. 2000. Warszawska szkoła historii idei. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 33. Sitek, Ryszard. 2009. Andrzej Walicki a Warszawska Szkoła Historii Idei. W: J. Dobieszewski, J. Skoczyński, M. Bohun (red.). Wokół Andrzeja Walickiego. Almanach myśli rosyjskiej. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 77–96.
 34. Sitek, Ryszard. 2010. Z teki klasyka. „Nowe Książki” 11, s. 19–20.
 35. Skoczyński, Jan. 2009. Andrzej Walicki jako badacz filozofii polskiej. W: J. Dobieszewski, J. Skoczyński, M. Bohun (red.). Wokół Andrzeja Walickiego. Almanach myśli rosyjskiej. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 13–23.
 36. Stefanowska, Zofia. 1971. Głos w dyskusji nad książką Walickiego Filozofia a mesjanizm. „Pamiętnik Literacki” 4, s. 318–322.
 37. Stefanowska, Zofia. 1998. Historia i profecja. Studium o Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 38. Szacki, Jerzy. 1962. Ojczyzna, naród, rewolucja. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 39. Tatarkiewicz, Władysław. 1978. Historia filozofii. T. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 40. Treugutt, Stefan. 1971. Głos w dyskusji nad książką A. Walickiego Mesjanizm a filozofia. „Pamiętnik Literacki” 4, s. 316–317.
 41. Ujejski, Józef. 1931. Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie. Lwów: Ossolineum.
 42. Ujejski, Józef. 1963. Ogólny rzut oka na prądy religijno-społeczne wśród emigracji po roku 1831. W: Z. Libera (red.). Romantycy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 43. Valsecchi, Daniel. 2007. Między polityką a metapolityką. Samobjawienie romantycznej twórczości Adama Mickiewicza (1817–1835). Kraków: Universitas.
 44. Walicki, Andrzej. 1964. Głos w dyskusji nad książką Zofii Stefanowskiej Historia i profecja. „Studia Filozoficzne” 1, s. 147–149.
 45. Walicki, Andrzej. 1970a. Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli religijnej romantyzmu polskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 46. Walicki, Andrzej. 1970b. W kręgu filozofii polskiej [A. Walicki w rozmowie z J. Ładyką]. „Argumenty” 51/52, s. 8–9.
 47. Walicki, Andrzej. 1971. Głos autora w dyskusji nad książką Filozofia a mesjanizm. „Pamiętnik Literacki” 4, s. 323–330.
 48. Walicki, Andrzej. 1973. W sprawie mesjanizmu. „Studia Filozoficzne” 1, s. 193–198.
 49. Walicki, Andrzej. 1974. Głos w dyskusji (Romantyzm – katolicyzm – Zygmunt Krasiński. Sympozjum w Studium Myśli Współczesnej). „Znak” 244, s. 1265–1266.
 50. Walicki, Andrzej. 1977. Mesjanizm i logika. [A. Walicki w rozmowie z K. Nastulanką]. „Polityka” 28, s. 1, 8.
 51. Walicki, Andrzej. 1983a. Między filozofią, religią i polityką. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 52. Walicki, Andrzej. 1983b. Polska, Rosja, marksizm. Studia z dziejów marksizmu i jego recepcji. Warszawa: Książka i Wiedza.
 53. Walicki, Andrzej. 1993. Zniewolony umysł po latach. Warszawa: Czytelnik.
 54. Walicki, Andrzej. 2000. Leszek Kołakowski i warszawska szkoła historii idei. W: R. Sitek. Warszawska szkoła historii idei. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Walicki, Andrzej. 2001. O inteligencji, liberalizmach i o Rosji. Kraków: Universitas.
 55. Walicki, Andrzej. 2002a. W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 56. Walicki, Andrzej. 2002b. „Filozofia narodowa” i początek sporu o samookreślenie i powołanie inteligencji polskiej. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 47, s. 55–69.
 57. Walicki, Andrzej. 2006. Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej. Warszawa: Instytut Badań Literackich.
 58. Walicki, Andrzej. 2009a. Problem religii w ideologiach „Polski odradzającej się”: od deizmu do mesjanizmu. W: Tenże. Dzieła wybrane. T. 2. Filozofia polskiego romantyzmu. Kraków: Universitas, s. 1–82.
 59. Walicki, Andrzej. 2009b. Dwa mesjanizmy: Adam Mickiewicz i August Cieszkowski. W: Tenże. Dzieła wybrane. T. 2. Filozofia polskiego romantyzmu. Kraków: Universitas, s. 83–171.
 60. Walicki, Andrzej. 2009c. „Prelekcje paryskie” Mickiewicza a słowianofilstwo rosyjskie. W: Tenże. Dzieła wybrane. T. 2. Filozofia polskiego romantyzmu. Kraków: Universitas, s. 173–233.
 61. Walicki, Andrzej. 2009d. „Filozofia narodowa” Bronisława Trentowskiego a mesjanizm Mickiewiczowski. W: Tenże. Dzieła wybrane. T. 2. Filozofia polskiego romantyzmu. Kraków: Universitas, s. 235–328.
 62. Walicki, Andrzej. 2009e. Próba syntezy: Karola Libelta „filozofia słowiańska”. W: Tenże. Dzieła wybrane. T. 2. Filozofia polskiego romantyzmu. Kraków: Universitas, s. 329–402.
 63. Walicki, Andrzej. 2009f. Postheglowska „lewica filozoficzna”: Edward Dembowski i Henryk Kamieński. W: Tenże. Dzieła wybrane. T. 2. Filozofia polskiego romantyzmu. Kraków: Universitas, s. 403–446.
 64. Walicki, Andrzej. 2009g. Cyprian Norwid: trzy wątki myśli. W: Tenże. Dzieła wybrane. T. 2. Filozofia polskiego romantyzmu. Kraków: Universitas, s. 447–491.
 65. Walicki, Andrzej. 2010. Mesjanizm nie na nasze czasy (I). [A. Walicki w rozmowie z Sebastianem Dudą, Tomaszem Jędrzejewskim i Krzysztofem Ołdakowskim SJ]. „Przegląd Powszechny” 9 (1069), s. 10–25.
 66. Walicki, Andrzej, Floryńska, Halina, Skarga, Barbara, Borzym, Stanisław. 1986. Zarys dziejów filozofii polskiej 1815–1918. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 67. Waśko, Andrzej. 2001. Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831–1863. Kraków: Arcana. Weintraub, Wiktor. 1982. Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 68. Witkowska, Alina. 1975. Mickiewicz. Słowo i czyn. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 69. Woodrow-Januszewski, Bernard. 1972. Mesjanizm Mickiewicza – Towiańczyka zjawiskiem intelektualnie prowokującym. „Studia Filozoficzne” 10, s. 31–53.
 70. Wójcicka, Zofia. 1986. Głos w dyskusji. W: M. Janion, M. Zielińska. Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje. Sympozjum. Warszawa 6–7 grudnia 1982 r. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 184–188.
 71. Zdziechowski, Marian. 1888. Mesyaniści a słowianofile. Szkice z psychologii narodów słowiańskich. Kraków: G. Gebethner i Spółka.
 72. Znamirowska, Janina. 1930. Liryka Powstania Listopadowego. Warszawa: Wydanie z zasiłku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne