Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Informacje dla autorów

Stan Rzeczy” publikuje wyłącznie artykuły, które nie były wcześniej ogłoszone drukiem (wymóg nie dotyczy tłumaczeń oraz materiałów wizualnych). Redakcja cyklicznie ogłasza „Call for Papers”, na podstawie których tworzone są numery tematyczne czasopisma.

Przyjmujemy artykuły o długości max. 30 000–40 000 znaków. Teksty nadsyłane do redakcji oceniane są przez dwóch anonimowych recenzentów. Warunkiem przyjęcia tekstu jest uzyskanie dwóch pozytywnych opinii. Główne kryteria brane pod uwagę przy ocenie artykułu to: oryginalność ujęcia tematu, istotność tematu i wszechstronność jego omówienia, poprawność argumentacji, odpowiedni dobór przykładów, źródeł, literatury przedmiotu, zgodność z tematem numeru oraz struktura tekstu. Ostateczna decyzja o przyjęciu tekstu do druku należy do Redaktora Naczelnego czasopisma.