Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Rozmowy/Debaty

Nr 1(10) (2016): Wędrujące pojęcia

Czego możemy się nauczyć od Reinharta Kosellecka, czyli o potrzebie badania polskiej semantyki historycznej: Rozmowa z profesorem Maciejem Janowskim

 • Kornelia Kończal
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.10.5
Opublikowane
1. 04. 2016

Bibliografia

 1. Assorodobraj N. 1946. Początki klasy robotniczej. Problem rąk roboczych w przemyśle polskim epoki stanisławowskiej, przedm. J. Chałasiński, Czytelnik.
 2. Brunner O., Conze W., Koselleck R., red. 1972–1997. Geschichtliche Grundbegriffe, Klett-Cotta.
 3. Chrzanowski I. 1971 [1915]. Cz ym był Wirgiliusz dla Polaków po utracie niepodległości, [w:] tegoż, Optymizm i pesymizm polski. Studia z historii kultury, wybór A. Biernacki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 229–249.
 4. Czubaty J. 2005. Zasada „dwóch sumień”. Normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795–1815), Neriton.
 5. Freeden M. 1996. Ideologies and Political Theory. A Conceptual Approach, Clarendon Press.
 6. Freeden M. 2003. Ideolog y. A Very Short Introduction, Oxford University Press.
 7. Janowski M. 2009. Rozpacz oświeconych? Przemiana polskiego języka politycznego a reakcje na upadek Rzeczypospolitej, „Wiek Oświecenia”, t. 25, s. 29–60.
 8. Keckowa A., Błoński A., red. 1955–1957. Księgi Referendarii Koronnej z drugiej połowy XVIII wieku, t. 1–2, Książka i Wiedza.
 9. King P., red. 1983. The History of Ideas, red. P. King, Barnes & Noble Books.
 10. Kizwalter T. 1999. O nowoczesności narodu. Przypadek polski, Semper.
 11. Koselleck R. 2001. Historia pojęć a historia społeczna, [w:] tegoż, Semantyka historyczna, tłum. W. Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie.
 12. Lewis C.S. 1996 [1960]. Studies in Words, Cambridge University Press, 2. wyd.
 13. Marzec W. 2016. Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – Universitas.
 14. Meinecke F. 1947 [1936]. Die Entstehung des Historismus, wyd. 2, Oldenbourg.
 15. Mycielski M. 2004. „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”. Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 16. Najdus W. 1983. Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 1890–1919, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 17. Nalepa M. 2002. Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje… Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
 18. Orłowski H. 2001. Reinhart Koselleck – szkoła bielefeldzka – semantyka historyczna, [w:] R. Koselleck, Semantyka historyczna, tłum. W. Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie, s. 7–27.
 19. Pepłowski F. 1961. Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu Oświecenia i Romantyzmu, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 20. Rafacz J. 1922. Ustrój wsi samorządnej małopolskiej w XVIII wieku, nakładem Uniwersytetu Lubelskiego.
 21. Skinner Q. 1970. Convention and the Understanding of Speech Acts, „Philosophical Quarterly”, nr 79, s. 118–138.
 22. Thompson E.P. 1971. The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century, „Past & Present”, t. 50, nr 1, s. 76–136.
 23. Walicki A. 2000. Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej, IFiS PAN.
 24. Waśkiewicz A. 1998. Interpretacja teorii politycznej. Spór o metodę we współczesnej literaturze anglosaskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 25. Żarnowska A. 1974. Klasa robotnicza Królestwa Polskiego (1870–1914), Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 26. Żbikowski P. 1998. …bolem śmiertelnym ściśnione mam serce… Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej w latach 1793–1805, Leopoldinum.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne