logo

Zespół Redakcyjny

Zespół Redakcyjny:

 • Adam Gendźwiłł

   – z wykształcenia socjolog i geograf, absolwent MISH UW, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii polityki (2014, Instytut Socjologii UW). Od 2012 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego, od 2014 r. na stanowisku adiunkta w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Stypendysta Programu Fulbrighta (roczny pobyt na Wydziale Nauk Politycznych Northwestern University w Evanston, 2012), laureat stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2015). Zajmuje się badaniami polityki lokalnej, ustrojów samorządów terytorialnych, systemów wyborczych i partii politycznych. Interesuje się także metodologią badań społecznych i projektowaniem badań sondażowych. Brał udział w kilkunastu projektach badawczych – krajowych i zagranicznych, finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki i Program Współpracy Polsko-Norweskiej. Współpracował m.in. z Centrum Badania Opinii Społecznej i Fundacją Batorego. Jest autorem i współautorem książek, raportów, artykułów naukowych, ekspertyz i tekstów publicystycznych. Ostatnie publikacje: Współpraca międzygminna w Polsce: Związek z rozsądku (Wyd. Naukowe Scholar), Skąd się biorą głosy nieważne w wyborach do sejmików województw? („Studia Socjologiczne”), Skutki wprowadzenia okręgów jednomandatowych w wyborach lokalnych („Studia Regionalne i Lokalne”).
 • Agata Łukomska

   – jest absolwentką Instytutu Filologii Romańskiej oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako stypendystka Fulbrighta studiowała na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Etyki IF UW, należy do grona organizatorów Humane Philosophy Project, współredaguje czasopismo Politics & Poetics. Interesują ją problemy z pogranicza metaetyki, teorii działania i filozofii polityki. W ostatnich latach opublikowała m.in.
  • „Moralne dobro a idea umowy społecznej”, Etyka i dobro, red. Dorota Probucka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015.
  • „A Bothersome Man? - Bernard Williams’s legacy as an intellectual instigator persists”, Politics & Poetics, 2014/2015 (www.politicsandpoetics.co.uk/).
  • „Samorzutność. Hume o wolności”, Przegląd Filozoficzny 4/2011 (80).
  • „Dlaczego moralność nie może mieć pozamoralnego uzasadnienia”, Etyka 43 (2010)
  • „Moralny horyzont myślenia praktycznego”, Etyka 42 (2009).
 • Łukasz Jurczyszyn

   – (ur. 1980) Socjolog, politolog, ekspert ds. radykalizacji i pozamilitarnego bezpieczeństwa w Europie, dyrektor Centrum Interwencji Socjologicznych Collegium Civitas. Krajowy koordynator badania Komisji Europejskiej DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality), poświęconego dwóm rodzajom radykalizacji – skrajnie prawicowej i islamistycznej, oraz polityce bezpieczeństwa w UE. Adiunkt w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Członek Centrum Badania Solidarności i Ruchów Społecznych IS UW. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW oraz Sciences Po Lille we Francji. Obronił doktorat z wyróżnieniem i z gratulacjami jury w elitarnej École des hautes études en sciences sociales- EHESS/CNRS) w Paryżu. Należy do założonego przez Alaina Touraine’a Centrum Analizy i Interwencji Socjologicznych (CADIS/EHESS) w Paryżu oraz członek Centrum Badań Wschodnich (CERCEC/EHESS) również w Paryżu. Współpracuje i działa w zarządzie sekcji Ruchów i Klas Społecznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Publikuje w języku, polskim, angielskim i francuskim, ostatnio: “Le mouvement anti-ACTA en Pologne”, in: Mouvements sociaux. Quand le sujet devient acteur, Captain, B. et Pleyers, G., Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paryż, 2016, s. 171-181; Violences urbaines. Une comparaison: France, Russie, Pologne, PAF, 2015, s. 356; “Respect – Diversity Football Unites” UEFA/FARE Program at EURO 2012 in Poland and Ukraine. Between Pro-diversity Program and Security Policy Towards Far-right Groups”, Journal for Deradicalization, nr 4, Autumn issue, 2015, s. 225-254; “Jak skrajna prawica budzi się w Europie (Wschodniej)”, w: Wschód przyłączony. Integracja i transformacja Europy po roku 1989, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa, 2015, s. 145-165.
 • Robert Pawlik

   – historyk filozofii. Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii nowoczesności, zagadnienia teologii politycznej oraz sekularyzacji. 
 • Michał Rogalski

  – historyk filozofii i myśli religijnej, doktorant w Zakładzie Historii Filozofii Polskiej IF UW i w Akademii „Artes Liberales”. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą recepcji modernizmu katolickiego w Polsce. Jego zainteresowania badawcze to historia myśli religijnej w Polsce w wiekach XIX i XX. Bada dokonującą się od połowy XIX wieku przemianę paradygmatu myślenia chrześcijańskiego pod wpływem rozwoju cywilizacyjnego i związane z tym spory, a także filozoficzne i teologiczne uwarunkowania polskiej pobożności katolickiej (kult Miłosierdzia Bożego). Ważniejsze publikacje to: (1) Marian Zdziechowski a Katolická moderna. Na tropie związków polskiego i czeskiego modernizmu katolickiego, „Studia z Historii Filozofii”, nr 1/2014: 95-109; (2) „W samą głąb duszy”. O pamiętniku Mariana Zdziechowskiego, „Kronos”, nr 3/2013: 248-254 ; (3) Od rozumnej gorliwości kapłańskiej do antymodernizmu. Domniemana ewolucja światopoglądowa księdza Ignacego Charszewskiego w okresie kontrowersji modernistycznej, [w:] Młodokonserwatyzm warszawski w kulturze polskiej 1876-1939, red. M. Gloger, W. Ratajczak, Bydgoszcz 2015: 115-129; (4) Godne, bo płodne. Seks małżeński w doktrynie Kościoła katolickiego, „ZNAK”, nr 10/2011: 50-55; (5) Panoramiczny Happening Morski. Próba rekonstrukcji, [w:] Panoramiczny Happening Morski i Tadeusz Kantor w latach 1964 – 1968, red. J. Chrobak, M. Rogalski, M. Wilk, Kraków 2008: 15-36. Studiuje także reżyserię teatralną w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.
 • Agata Stasik

   – doktor socjologii, adiunktka w Akademii Leona Koźmińskiego, stypendystka OeAD i Instytutu Szwedzkiego. Zajmuje się głównie socjologią nauki i techniki, społeczną oceną ryzyka, procesem tworzenia innowacji technologicznych (zwłaszcza w dziedzinie energetyki), i zrównoważony rozwojem, oraz metodologią badań społecznych.