logo
>>>IS UW

Czasopismo naukowe

wydawane przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego


A

ntydyscyplinarne pismo „Stan Rzeczy” za cel stawia sobie umożliwienie dialogu między socjologią a innymi dyscyplinami z kręgu nauk społecznych i humanistycznych: antropologią, ekonomią, filozofią, historią, literaturoznawstwem, prawem, teologią etc. Interdyscyplinarność rozumiemy zarówno jako przekraczanie granic między wąsko zakreślonymi polami badawczymi, jak i łączenie rozmaitych technik i metod badawczych. Pragniemy powrócić do badania społeczeństwa jako całości, do opisywania i wyjaśniania zjawisk społecznych ze względu na nie same, nie zaś z uwagi na specjalizacje wyznaczone przez narzędzia badawcze lub historycznie utrwalone podziały między obszarami zainteresowań poszczególnych nauk.

Umożliwiając dyskusję, chcemy promować nowatorskie i nieoczywiste ujęcia zjawisk społecznych. Jednocześnie odwołujemy się do chlubnych tradycji uprawiania socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, do krytycznego i zaangażowanego myślenia o społeczeństwie przy zachowaniu najwyższych rygorów naukowej dyscypliny. Pragniemy przy tym nawiązywać kontakty i pozyskiwać do współpracy autorów z innych ośrodków akademickich, krajowych i zagranicznych.
Naszej aktywności wydawniczej towarzyszy działalność edukacyjna, polegająca na organizowaniu seminariów, warsztatów, debat i szkół letnich dla studentów i absolwentów rozmaitych kierunków społecznych.

 

 

Numer ISSN: 2083-3059

 

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa. Częstotliwość wydawania: 2 numery rocznie (pół-rocznik)
do góry

Indeksacja w bazach