logo

Contributing editors

 • Łukasz Bertram

  – lukasz.bertram@stanrzeczy.edu.pl

  Łukasz Bertram

  Doktorant w Instytucie Socjologii UW. Główne obszary zainteresowań: historia i ideologia komunizmu, socjologia polityki i religii. Od początku 2009 roku pracuje w Ośrodku KARTA jako redaktor wystaw i publikacji. Przygotował m.in. książki - montaże relacji i dokumentów: PPN 1976-1981. Język niepodległości, Warszawa 2012 oraz 卡廷惨案真相 [Znak: Katyń], Pekin 2012. Obecnie pracuje nad podobną książką o historii Niezależnej Oficyny Wydawniczej. Autor tekstów w kwartalniku "Karta" oraz "Kulturze Liberalnej".

 • Nikodem Bończa-Tomaszewski

  Nikodem Bończa-TomaszewskiAbsolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim (wybrany najlepszym absolwentem UW w roku 2000), w 2005 roku obronił doktorat na Wydziale Historycznym UW. Studiował również indywidualnie filozofię nauki w ramach Collegium Invisibile (1997-2000). Trzykrotny laureat stypendium Ministra Edukacji Narodowej (1998, 1999, 2000) oraz dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2001, 2002). Od lipca 2007 roku dyrektor Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, a po przekształceniu tej instytucji w lutym 2008 w Narodowe Archiwum Cyfrowe, Bończa Tomaszewski sprawował urząd jego dyrektora do kwietnia 2012r. Obecnie jest dyrektorem Centralnego Ośrodka Informatyki. W latach 1994-2007 członek redakcji kwartalnika "Fronda".  Od 2007 r. w redakcji kwartalnika „44/Czterdzieści i Cztery”. Ważniejsze ostatnie publikacje: Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX i na początku XX wieku, Wrocław 2006; Demokratyczna geneza nacjonalizmu. Intelektualne korzenie ruchu narodowo-demokratycznego, Warszawa 2001.
 • Stanisław Burdziej

  Stanisław Burdziej Adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Główne zainteresowania naukowe: socjologia prawa, socjologia i antropologia religii, socjologia narodu, teoria społeczna. Laureat stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2010) oraz Stypendium im. Józefa Tischnera Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (2007). Współzałożyciel Fundacji Court Watch Polska. Ważniejsze ostatnie publikacje: Conflict of Interest in Central and Eastern Europe (red. z J. Szalachą), Poznań 2011; Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych. Studium socjologiczne retoryki religijnej Billa Clintona i George’a W. Busha, Kraków 2009; tłumaczenia: Erving Goffman, Analiza ramowa: esej z organizacji doświadczenia, Kraków 2010; Lewis Coser, Funkcje konfliktu społecznego, Kraków 2009.
 • Anna Kiersztyn

 • Piotr Koryś

 • Michał Kotnarowski

 • Marta Kurkowska-Budzan

  Marta Kurkowska-Budzan Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2001 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. W tym samym roku przebywała na stażu w Remarque Institute for European Studies na Uniwersytecie Nowojorskim pod opieką naukową Tony’ego Judta. Kolejny staż odbyła w roku 2002 w Center for Advanced Holocaust Studies / United States Holocaust Memorial Museum, w Waszyngtonie. W 2011 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą socjologii wiedzy, teorii historii, antropologii historycznej, zagadnień językowego obrazu świata. Obecnie pracuje nad projektem „Sport na polskiej prowincji (1944 – 1989): znaczenia i tożsamośći. Studium z antropologii historycznej”. Członek redakcji „Oral history Review” w latach 2008- 2012, sekretarz redakcji pism: „Rocznik Antropologii Historii” i „Historyka. Studia Metodologiczne”. Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości, Kraków 2009; „Oral History. Challenges of Dialogue”, Amsterdam 2009 (red.); Historia mówiona. Elementarz, Warszawa 2008 (współautor); O emocjach, władzy i tożsamości w badaniach „oral history” , w: Migranci, nomadzi, scjentyści, flaneurzy. Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, red. Barbara Jakubowska, Tomasz Wiślicz, Warszawa 2008; Jedwabne and Wizna. Monuments and memory in the Łomża region, „Polin. Studies in Polish Jewry”, 2007, vol. 20; My Jedwabne, in: The Neighbors Respond: The Controversy over the Jedwabne Massacre in Poland, red. Joanna Michlic, Antony Polonsky, New Jersey 2004.
 • Arkadiusz Peisert

   Arkadiusz Peisert Doktor, socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku. Działa społecznie w Towarzystwie Tradycji Akademickiej i Polskim Towarzystwie Socjologicznym. Filister Korporacji Akademickiej Welecja. Jego zainteresowania badawcze to: innowacje w demokracji, teorie socjologiczne (Norbert Elias), samoorganizacja społeczeństwa, spółdzielnie mieszkaniowe i socjologia szkolnictwa wyższego. Publikował w „Kulturze Liberalnej”, „Obywatelu”, "ResPublice Nowej" i Kwartalniku „Trzeci sektor”.
  Ważniejsze ostatnie publikacje: Demokracja deliberacyjna a praktyka społeczna, w: Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. Anna Olech, Warszawa 2011; Spółdzielnie mieszkaniowe - między wspólnotą obywatelską a alienacją, Warszawa 2009; Zjawiska sprzyjające korupcji w zakresie planowania przestrzennego i działalności budowlanej. Raport z badań, w: Raport o korupcji, red. Anna Kądziela, Warszawa 2007.
 • Tomasz Rakowski

  Doktor, etnolog, antropolog kultury, lekarz, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się antropologią społeczności zdegradowanych i zubożałych, metodologią badań terenowych, rzeczami/materialnością w badaniach antropologicznych. Autor wielu artykułów naukowych oraz książki Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego (2009), która otrzymała m.in. Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera oraz Nagrodę im. Jerzego Giedroycia. Ważniejsze ostatnie publikacje: Humanistyka i dominacja: wprowadzenie, w: Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. Tomasz Rakowski, Anna Malewska-Szałygin, Warszawa 2011; Przekroczyć esencjalizm. Zwrot ku antropologii przedtekstowej i fenomenologicznej, w: Kultura jako cultura, red. Krzysztof Łukasiewicz, Izolda Tropp, Wrocław 2011; Antropologia w klinice. Historie choroby – historii życia – próby interpretacji, w: Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, red. Danuta Penkala-Gawęcka, Poznań 2010; Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, Gdańsk 2009.
 • Paweł Rojek

  Paweł Rojek Absolwent filozofii i socjologii, doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się metafizyką, antropologią kulturową i filozofią rosyjską. Laureat stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2007) oraz nagrody im. Floriana Znanieckiego I stopnia przyznanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne w 2009 roku za pracę Semiotyka Solidarności. Członek Klubu Jagiellońskiego, w latach 2010 – 2011 sekretarz redakcji, a od 2011 redaktor naczelny pisma „Pressje”. Ważniejsze ostatnie publikacje: Semiotyka solidarności : analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku, Kraków 2009; tłumaczenia: Władimir Propp,  Morfologia bajki magicznej, Kraków 2011; Eleazar Mieletinski, Pochodzenie eposu bohaterskiego : wczesne formy i archaiczne zabytki, Kraków 2009.
 • Radosław Sojak

  Adiunkt w Zakładzie Interesów Grupowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego główne zainteresowania naukowe to m.in. socjologia wiedzy, teoria socjologiczna, analiza dyskursu, tajność jako kategoria socjologiczna, zakulisowe wymiary życia społecznego. Stypendysta Fulbrighta (1988), laureat stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2000) oraz stypendium dla młodych naukowców Tygodnika „Polityka” (2006). Od 1997 roku członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a od 2007 roku członek rady redakcyjnej „Polish Sociological Review”. Ważniejsze ostatnie publikacje: Życie przemocą podszyte. Przestrzenie przymusu w perspektywie współczesnego, polskiego dyskursu prasowego, w: Transformacja podszyta przemocą. O nieformalnych mechanizmach przemian instytucjonalnych, red. Radosław Sojak, Andrzej Zybertowicz, Toruń 2008; Przestrzenie przymusu – wprowadzenie, w: Szara strefa przemocy - Szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu, red. Radosław Sojak, Toruń 2007; Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa, Wrocław 2004.
 • Renata Włoch