logo

Wymogi techniczne

„Stan Rzeczy” publikuje wyłącznie artykuły, które nie były wcześniej ogłoszone drukiem (wymóg nie dotyczy tłumaczeń oraz materiałów wizualnych).

Teksty nadsyłane do redakcji oceniane są przez dwóch anonimowych recenzentów. Prosimy o usunięcie zarówno z tekstu, jak i z właściwości pliku elektronicznego wszystkich informacji, które mogłyby pozwolić na identyfikację autorstwa.

Przyjmujemy artykuły o długości max. 30 000-40 000 znaków.
/// Artykuły oraz materiały wizualne prosimy nadsyłać na adres: redakcja@stanrzeczy.edu.pl ///

A

bstrakt i słowa kluczowe

Do każdego tekstu powinien być dołączony abstrakt w formie bezosobowej w wersji polsko- i anglojęzycznej (nie dłuższy niż 1000 znaków) oraz lista maksymalnie pięciu słów.

Abstrakt powinien zwięźle przedstawiać:

  • cele autora tekstu – pytania, na które szukał odpowiedzi w trakcie badań (ang. research questions);
  • zastosowaną metodologię;
  • najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań/analizy.

Abstrakt powinien być zrozumiały niezależnie od samego artykułu, co oznacza, że nie powinien zawierać odwołań do ilustracji, tabel czy pozycji bibliograficznych z tekstu głównego, jako że w wielu bazach indeksujących czytelnik dysponuje wyłącznie abstraktem.

 

B

iogram

Prosimy też o przesłanie biogramu, w którym powinny się znaleźć następujące informacje:

  • Imię i nazwisko
  • Afiliacja(e) instytucjonalna
  • Dziedziny badań, zainteresowań naukowych (nie więcej niż 3-4)
  • Ostatnie publikacje (nie więcej niż 4 pozycje)
  • Inne ważne informacje (funkcje, nagrody, stypendia itp.)

 

Prosimy, aby biogramy nie przekraczały długością 100 słów. Prosimy też o podanie adresu poczty elektronicznej, na który Czytelnicy mogliby przesyłać uwagi do artykułu.

Przykład: Jan Kowalski, adiunkt w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się metodologią socjologiczną, historią socjologii w Polsce. Ostatnio opublikował Historia socjologii w Polsce, Warszawa 2012. Autor licznych artykułów naukowych, które ukazały się m.in. w „Studiach Socjologicznych”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Socjologii Jakościowej”. Laureat stypendium X (2010) i Y (2011).

Email: jan.kowalski@gmail.com

 

P

rzypisy i bibliografia

Prosimy o stosowanie przypisów nawiasowych w formie (Szczepański 1969: 35–37) oraz sporządzanie bibliografii według następującego wzoru:

 

Książka autorska:

Batniztky L. 2006. Leo Strauss and Emmanuel Levinas. Philosophy and the Politics of Revelation, Cambridge University Press.

 

Autor z redaktorem:

Benardete S. 2002. Encounters & Reflections. Conversations with Seth Benardete, red. R. Burger, The University of Chicago Press.

 

Praca zbiorowa pod redakcją:

Cropsey J., red. 1964. Ancients and Moderns. Essays on the Tradition of Political Philosophy in Honor of Leo Strauss, Basic Books.

 

Tłumaczenie:

Bloom A. 1997. Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Bieroń, Wydawnictwo „Zysk i S-ka”.

 

Lefort C. 1988. Democracy and Political Theory, tłum. B. Macey, University of Minnesota Press.

 

Artykuł (rozdział itp.) w książce pod redakcją:

Anastaplo G. 1999. Leo Strauss at the University of Chicago, [w:] Leo Strauss, the Straussians, and the American Regime, red. K.L. Deutsch, J.A. Murley, Rowman & LittleField Publishers, s. 3–31.

 

Artykuł w książce autorskiej (innego autora):

Bourdieu P. 1967. Postface, [w:] E. Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique, Editions de Minuit, s. 133–167.

 

Artykuł w książce autorskiej (tego samego autora) + wydawnictwo tomowe:

Warburg A. 2000. Mnemosyne. Einleitung, [w:] tegoż, Gesammelte Schriften, nr II.1: Der Bilderatlas Mnemosyne, red. M. Warnke, C. Brink, Akademie-Verlag, s. 3–6.

 

Artykuł w czasopiśmie:

Dannhauser W.J. 2007. Na powrót stać się naiwnym, tłum. P. Marczewski, „Przegląd Polityczny”, nr 84, s. 138–143.

 

Oznaczenie innego wydania/reprintu:

Leff G. 1958. Medieval Thought, Penguin. [II wyd. 1962.]

 

Książka napisana pod pseudonimem:

 

Paczkowski A. [Jakub Andrzejewski] 1986. Gomułka i inni. Dokumenty z Archiwum KC PZPR 1948–1982, Krąg.

 

Internet:

Butterworth Ch. 2010. Leo Strauss in His Own Write. A Scholar First and Foremost.

http://www.bsos.umd.edu/gvpt/Theory/Transcript_Butterworth.pdf; dostęp: dd.mm.rrrr.

 

Źródła archiwalne:

Wzór przypisów dolnych w przypadku źródeł niepublikowanych jest następujący: nazwa archiwum (za pierwszym razem pełna nazwa, w następnych – skrót), nazwa zespołu archiwalnego, sygnatura (numer działu, księgi, poszytu, teczki), numer karty (strony): tytuł dokumentu.

 

Na przykład:

Archiwum Akt Jawnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (AKPRM), Dokumenty Gabinetu Wicepremiera Leszka Balcerowicza (DGWLB), 2.10/1, k. 9, 10: Sprawy dotyczące reformy gospodarczej 1989–1990.

 

do góry