logo

Zasady publikacji


W czasopiśmie ukazują się wyłącznie artykuły naukowe, wcześniej niepublikowane, będące własnym, oryginalnym dziełem autora.

Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w trosce o rzetelność naukową i przeciwdziałanie zjawiskom ghostwriting, guest authorship prosimy o dołączenie oświadczenia, że praca jest wyłącznym i oryginalnym dorobkiem autora. Udział innych osób, które przyczyniły się do powstania tekstu musi być ujawniony i odnotowany. Autor zobowiązany jest do ujawnienia nazwisk i afiliacji współautorów tekstu oraz charakteru ich wkładu w przygotowanie publikacji. Jeśli artykuł jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego, Autor zobowiązany jest podać informacje na temat źródeł finansowania projektu, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. W żadnym wypadku Redakcja „Stanu Rzeczy” nie dopuszcza do publikacji tekstów, które nie spełniają standardów etycznych przyjętych w środowisku akademickim. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności i nieuczciwości będą demaskowane. Redakcja zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji zarówno Autora artykułu, jak i instytucję, przy której jest on afiliowany.

W razie ujawnienia znaczących błędów w artykule już po jego wydrukowaniu, Redakcja zwróci się do Autora o dostarczenie sprostowania w celu opublikowania na łamach „Stanu Rzeczy”. Jest to wyraz dbałości Redakcji o wiarygodność czasopisma.

Artykuły podlegają ocenie w trybie double-blind review, czyli obustronnie anonimowej recenzji. Aby zachować jej maksymalny obiektywizm, Redakcja współpracuje wyłącznie z recenzentami zewnętrznymi. Gdyby mimo to zachodził konflikt interesów z Autorem ocenianego tekstu, recenzent zobowiązany jest do powiadomienia Redakcji o tego rodzaju fakcie. Recenzenci są także zobligowani do zwrócenia uwagi Redakcji i Autorowi na istotne prace, które zostały pominięte w artykule, a mogą mieć wpływ na jego treść.

Teksty oceniane przez recenzentów winny być traktowane przez nich poufnie – ich treść może być wykorzystywana i cytowana jedynie za zgodą Autora. Ze swojej strony Redakcja zapewnia całkowitą anonimowość recenzentów podczas procesu oceny. Pod koniec każdego roku, w celu ukazania rangi i różnorodności naukowców oraz instytucji zaangażowanych w pracę czasopisma, publikowane jest zestawienie wszystkich recenzentów współpracujących przy tworzeniu dwóch poprzednich numerów.

 

/// Artykuły oraz materiały wizualne prosimy nadsyłać na adres: redakcja@stanrzeczy.edu.pl ///

/// Przyjmujemy artykuły o długości max. 30 000-40 000 znaków ///

do góry

kliknij

Wymogi formalne:

jak przygotować składany tekst

Etapy pracy nad tekstem


 • Etap pierwszy - wstępna ocena formalna

  Przesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej. Jeśli pasują tematycznie do jednego z planowanych numerów - kierowane są do recenzji.
 • Etap drugi - recenzje

  Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch anonimowych recenzentów. Warunkiem przyjęcia tekstu jest uzyskanie dwóch pozytywnych opinii. Jeśli oceny recenzentów są rozbieżne, artykuł kierowany jest do trzeciego recenzenta i jego opinia jest rozstrzygająca. Recenzje przesyłane są autorom z prośbą o dokonanie niezbędnych poprawek i uzupełnień, o ile zostały one zasugerowane przez recenzentów.
 • Etap trzeci - redakcja merytoryczna

  Przed ostatecznym przyjęciem tekstu do druku redaktorzy tematyczni i redaktor tomu oceniają, czy uwagi recenzentów zostały uwzględnione, i ewentualnie przesyłają jeszcze swoje uwagi oraz sugestie. Ostateczną decyzję o przyjęciu tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny w porozumieniu z redaktorem tomu.
 • Etap czwarty - adiustacja

  Artykuły przyjęte do druku zostają poddane wstępnej adiustacji w porozumieniu z autorami (zapis bibliograficzny, uzupełnienie informacji np. biogram, afiliacja, adres email). Po dokonaniu adiustacji wszystkich tekstów numer przekazywany jest do wydawnictwa.
 • Etap piąty - redakcja językowa

  Po redakcji językowej i składzie, Autorzy otrzymują zredagowany i złożony tekst (PDF) z prośbą o wykonanie korekty autorskiej w systemie erratowym. Autorzy podpisują umowę o udzielenie nieodpłatnej licencji niewyłącznej.

Procedura recenzowania


Teksty nadsyłane do redakcji oceniane są przez dwóch anonimowych recenzentów w systemie double-blind review (recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, a autor nie wie, kim są recenzenci). Z tego względu prosimy o usunięcie zarówno z tekstu, jak i z właściwości pliku elektronicznego wszystkich informacji, które mogłyby pozwolić na identyfikację autorstwa. Główne kryteria brane pod uwagę przy ocenie artykułu to: oryginalność ujęcia tematu, istotność tematu i wszechstronność jego omówienia, poprawność argumentacji, odpowiedni dobór przykładów, źródeł, literatury przedmiotu, zgodność z tematem numeru oraz struktura tekstu. Recenzent opiniuje tekst i stwierdza, że artykuł nadaje się do druku bez zmian lub z bardzo niewielkimi poprawkami redakcyjnymi, lub że artykuł nadaje się do druku, ale wymaga uzupełnienia źródeł, rozwinięcia argumentacji etc. Recenzent może też uznać, że artykuł nie nadaje się do druku i zasugerować jego odrzucenie. Na podstawie opinii uzyskanych od recenzentów, Redakcja przystępuje do selekcji artykułów, które ukażą się w danym numerze. Ostateczna decyzja o przyjęciu tekstu do druku należy do Redaktora Naczelnego czasopisma.